16.12.2014 13:56

BLOGG: Balansen mellom nærhet og avstand i Relasjonsledelse

Denne modellen fant jeg i en bok om familierelasjoner – ”Godt samspill” av Terje Landro, en modell som også passer godt i forhold til Relasjonsledelse, hvor balansen mellom avstand og nærhet, tillit og respekt også står sentralt.

Nærhet er viktig for å kjenne seg trygg i en relasjon. Det er en kilde til vitalitet og styrke og et uttrykk for tilhørighet. ”Vi-het”. Men for at det skal være mulig å bygge og opprettholde likeverdige relasjoner, er det en forutsetning at også avstand – et uttrykk for selvstendighet, er tilstede. ”Jeg-het”.

Samtidig som nærhet er viktig for likeverdige relasjoner (Relasjonsledelse handler om påvirkning av likeverdige mennesker), gir ikke nærhet nødvendigvis reell trygghet.

Tar vi vekk avstandsklossen i modellen, vil relasjonsklossen falle ned og relasjonen vil stå i fare for å bryte sammen. Nærhetsklossen vil ikke kunne bære relasjonen alene, uansett hvor kraftig den er.

Bygger vi relasjonen på nærhet alene blir grensene utydelig eller tvetydig. Relasjoner med for mye nærhet (symbiotiske forhold) kan føre til at begge parter - for eksempel leder/medarbeider, blir grenseløst hensynsfulle eller lojale ovenfor hverandre. Partene tar hverandre som en selvfølge, eller oppfører seg som om de eier hverandre. De kan bli overfølsomme for hverandres behov; alt som kan forstyrre ”freden” oppfattes som truende. De bruker tid på å unngå konflikter, og kjenner på en indre uro når de er uenige. Det å ikke såre hverandre får overordnet betydning.

Dette kan være hemmende ifht å komme opp med kreative løsninger, da status quo blir viktigere enn utvikling. Det blir ikke rom for å lufte tanker og ideer, og problemer blir ikke tatt opp og løst for å unngå konflikter. Resultatet er at man blir låst i uheldige/dårlige mønstre.

En leder som kan ”gi slipp” på sine medarbeidere, som ikke trenger å ha dem nære hele tiden -  i betydningen; ha kontroll, ikke ha tillit til at medarbeidere selv kan styre arbeidsdagen og lede seg selv, må likevel finne en passende balanse mellom avstand og nærhet. Dersom vi tar bort nærhetsklossen og lar avstandsklossen stå igjen, kan vi nemlig ikke lengre kalle det en relasjon.

I tillegg krever balansen tillit på nærhetssiden, og respekt på avstandssiden. Respekt kommer før tillit, for vi kan ikke forvente tillit dersom den ene eller begge parter viser mangel på respekt.

Respekt betyr på latin re spectare - å se en gang til. I Relasjonsledelse hvor 24 timers mennesket står sentralt, kan ”å se en gang til” bety å se medarbeideren med nye briller - se hele mennesket. Da kan andre eller flere sider ved medarbeideren fange oppmerksomheten din. Kanskje du finner andre sider som kan brukes i jobbsammenheng, eller ser andre sider som du som leder må ta hensyn til?!

Mangel på respekt kjennetegnes ved at vi ser den andre ut fra eget perspektiv, gjerne svart/hvitt med fokus på en bestemt side som vi opplever negativt. Vi spør ikke etter eller tar hensyn til den andres ønsker og behov. Vi går glipp av viktige sider som – gjennom tilrettelegging (eks: ønsker å jobbe redusert) gjør at medarbeideren kanskje yter enda mer når den er på jobb.

Å se en gang til innebærer at vi stanser opp og prøver å ta den andres perspektiv. Den som viser en annen respekt stiller seg ikke likegyldig til den andres verdier og opplevelse, men er villig til å anse den andres verdier som like gyldige som sine egne.

Respekt handler ikke om å ”sette seg i respekt” - få andre til å underkaste seg eller tvinge til lydighet. Det er frykt eller forakt. Respekt som har til hensikt å fremme likeverdige relasjoner, kan ikke bygges på frykt, men på troverdighet og frivillighet.

Det gjelder også tillit. Tillit er knyttet opp mot følelser og opplevelsen av trygghet, noe vi ikke kan overtale eller tvinge andre til. Tillit forutsetter gjensidig anerkjennelse preget av respekt og tydelige grenser (som også innbefatter frihet)

Tillit er sentralt ikke bare i Relasjonsledelse, men i alle relasjoner og er kanskje det vanskeligste å oppnå av dimensjonene innen relasjonsledelse, og kanskje det som er lettest å rive ned. Prøv selv!

—————

Tilbake


Kontakt

Pål Andersen

Mobil: 412 63 756
paal@paalandersen.no


Se også
www.aktivutvikling.com